Komitet Wyborczy Wyborców

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego

Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego jest gwarancją dalszego rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

•    Kontynuowanie polityki zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem specyfiki naszej Gminy. Akcentowanie potrzeb
     mieszkańców środowisk miejskich oraz sołectw.

•    Wspomaganie potrzeb rodziny – budowa żłobków, dodatkowe miejsca w przedszkolach, domy spokojnej starości.

•    Dalsza poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę i remonty dróg, chodników oraz parkingów.

•    Kontynuacja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym: pozostałych placówek oświatowych, ośrodków
     zdrowia, domów kultury, mieszkań komunalnych i "familoków" oraz straży pożarnych.

•    Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej: boiska, ścieżki rowerowe, zielone miejsca do rekreacji i wypoczynku, place zabaw.

•    Poprawa stan środowiska naturalnego poprzez realizację programu wodno-ściekowego, ograniczenie niskiej emisji,
     zracjonalizowanie programu zagospodarowania odpadów w Gminie.

•    Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa jedno i wielorodzinnego poprzez wprowadzanie zmian w planie zagospodarowania
      przestrzennego oraz wspieranie budownictwa deweloperskiego.

•    Wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich i pomoc organizacjom pozarządowym - optymalizacja pracy Centrum Organizacji
     Pozarządowych.

•    Stworzenie sprzyjającego klimatu dla ludzi młodych w zakresie: miejsc pracy, lepszych warunków mieszkaniowych oraz
     zwiększenie środków na stypendia dla dzieci i młodzieży w obszarze nauki, sportu i kultury.

•    Poprawa komunikacji miejskiej poprzez uruchomienie dodatkowych połączeń, bezpłatnej komunikacji dla dzieci i młodzieży
     oraz budowę Centrum Przesiadkowego.